Đóng

Cổ Đông

09/04/2024

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP xi măng Phú Thọ công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Quý cổ đông click vào đường link bên dưới để xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024