Đóng

Cổ Đông

20/06/2023

Biên bản, nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2023

Ngày 19/06/2023 Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 (theo thông báo triệu tập lần 2). Quý cổ đông click vào đường link bên dưới để xem chi tiết biên bản và nghị quyết đại hôi.

biên bản họp dhcd thường niên năm 2023

nghị quyết DHCD nam 2023