Đóng

Cổ Đông

10/04/2018

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

Quý cổ đông vui lòng click vào đường link bên dưới để tải và xem toàn văn báo cáo cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (báo cáo đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

https://drive.google.com/file/d/1GG0nPURVPchDxjCTm_UIVrhcmRFIVND0/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính Văn Phòng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

https://drive.google.com/file/d/1VlBg_dqBvp9kD7yqehkI6pKa3aO7WXYD/view?usp=sharing

Giải trình báo cáo tài chính năm 2017

https://drive.google.com/file/d/1VlBg_dqBvp9kD7yqehkI6pKa3aO7WXYD/view?usp=sharing

Cổ Đông Related