Đóng

Cổ Đông

12/03/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách Cổ đông để triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 12/03/2018 HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ  ra nghị quyết số58/NQ-HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông click vào đường link sau để xem chi tiết: Nghị quyết HĐQT vv chốt danh sách cổ đông

Cổ Đông Related