Đóng

Cổ Đông

16/03/2018

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 15 tháng 03 năm 2018 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ra Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: để biết thông tin chi tết Quý cổ đông click vào đường link sau: Thông báo VSD!

Cổ Đông Related