Đóng

Cổ Đông

28/04/2021

TÀI LỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Phiếu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giấy uỷ quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nội quy Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Nội quy Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ

Hướng dẫn biểu quyết

Phieu tham gia y kien cua co dong

Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Bao cao hoat dong cua HDQT năm 2020

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Báo cáo HĐSXKD năm 2020 và KHSXKD năm 2021

Cổ Đông Related