Đóng

Cổ Đông

02/05/2019

TÀI LỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu đại hội cổ đông theo đường link bên dưới

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Phiếu dăng ký họp
Gấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Nội quy Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Quy chế làm việc ĐHĐ 2019
Bao cao hoat dong cua HDQT năm 2018
Báo cáo HĐSXKD năm 2018 và KHSXKD năm 2019  
   
Bao cao Ban Kiem Soat 2018  
To trinh VV Kiem toan 2019 (AASC)  
Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019  
  
 
 
Cổ Đông Related