Đóng

Cổ Đông

28/05/2018

Tài lệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu đại hội cổ đông theo đường link bên dưới

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 
Phiếu đăng ký dự họp
Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ năm 2018
Nội quy Đại hội đồng cổ đông năm 2018
 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
  Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018
Báo cáo HĐSXKD năm 2017 và KHSXKD năm 2018 
 Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 
Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (AASC)
Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018
Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Dự thảo Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty
Cổ Đông Related