Đóng

Cổ Đông

05/07/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ

Quý cổ đông clink vào đường link để xem chi tiết HĐQT thông qua hợp đồng giao dich với người liên quan đến người nội bộ

Cổ Đông Related