Đóng

Cổ Đông

08/09/2021

Nghị quyết HĐQT thông qua các Hợp đồng và các giao dịch liên quan đến người nội bộ….

HDQT thông qua các Hợp đồng và các giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ… có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ

NQ HDQT thông các hợp đồng, giao dịch với người nội bộ…

Cổ Đông Related