Đóng

Cổ Đông

20/04/2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý I năm 2018

https://drive.google.com/open?id=1zL7iLrbUwNt0_EPDZ12BwflbUzi_OJgP

Báo cáo tài chính VP công ty Quý I năm 2018

https://drive.google.com/open?id=1FhGuTx44P58KivaeMrMF2GOeqxleUmaU

Giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

https://drive.google.com/open?id=1dRsND0mkK8CA4L8TkDoajQVZOzVtTOTT

Cổ Đông Related