Liên kết website
Quảng cáo
Tin tức

Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Lần thứ 3)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Phú thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Lần thứ 3) 

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút thứ tư ngày 28 tháng 05 năm 2013.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ.

- Địa chỉ: Khu 12 Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động  HĐQT năm 2012;

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

- Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2012;

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;

- Biểu quyết các nội dung.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Quý cổ đông nhận tài liệu tại hội trường Hội nghị Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ Khu 12 thi trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ.

- Truy cập và tải tài liệu từ website: http://ximangphutho.com.vn/ tại mục Cổ đông.

4. Ủy quyền tham dự đại hội: Nếu cổ đông không thể tham dự đại hội thì ủy quyền cho người đại diện Cổ đông tham dự đại hội, xin vui lòng ủy quyền theo mẫu, tải mẫu ủy quyền từ website  http://ximangphutho.com.vn/ tại mục Cổ đông và gửi về theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ.

- Địa chỉ: Khu 12 Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103 885 310 (Máy lẻ 118)                  Hoặc Fax: 02103 884 023


(Theo khoản 5 điều 18 điều lệ Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ: Tất cả các cổ đông dự họp phải đăng ký họp trước ngày dự định tổ chức Đại hội Cổ đông diễn ra; nếu hết hạn đăng ký họp mà tỷ lệ cổ đông đăng ký dự họp không đủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ thì sẽ không tiến hành tổ chức họp, mà tiến hành thủ tục thông báo triệu tập đại hội lần tiếp theo phù hợp với quy định của Luật, Điều lệ)

5. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Sổ Cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).


Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Chứng nhận
Video
Quảng cáo